OUDERS EN OUDERRAAD

 

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

 
De school streeft naar een goed contact tussen ouders en school. Ze verwacht van ouders en leerkrachten een positieve instelling ten opzichte van elkaar.

De wereld van thuis en die van school dienen zoveel mogelijk in elkaars verlengde te liggen. Tegenstrijdige opvattingen en/of verwachtingen doen zwaar afbreuk aan de harmonische ontwikkeling van betrokken kinderen. Verschillen zullen er altijd zijn en blijven. Daar waar echter een open gesprek is en deze verschillen voor kinderen duidelijk zijn, zullen kinderen zich begrepen voelen.
De ouders zijn en blijven eindverantwoordelijk voor het eigen kind, maar besteden een (belangrijk) deel van de ontwikkeling en opvoeding uit aan de school. Stelt de school wezenlijke veranderingen voor, dan zal zij dit doen in overleg met de ouders. De school onderschrijft duidelijk de wet op de medezeggenschap.

In de praktijk zal er veel afstemming plaatsvinden in het regelmatig overleg dat de school heeft met de ouderraad en vervolgens met de medezeggenschapsraad.
 

Ouderraad

De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. (Alle ouders zijn automatisch lid).

De ouderraad heeft als taken:
  • De belangen van de ouders behartigen
  • Ouderhulp bevorderen
  • De ouderbijdragen beheren
  • Verlenen van hand- en spandiensten.
  • Helpen bij verschillende schoolse en buitenschoolse activiteiten 

Samenstelling

Samenstelling Ouderraad:
Voorzitter:                   Michiel de Vries                                 
Secretariaat:               Vivienne van Opbergen      
Penningmeester:       Marcel De Nes,   
Leden:                          Angela de Groot, Kim Peeters, Marjon Troisfontaine,
                                      Sandra Heijmans, Marleen Geurts, Judith Oerlemans

Elk schooljaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering, waarop een thema centraal staat.

Van alle ouders wordt een financiële bijdrage gevraagd om de activiteiten van de ouderraad te bekostigen. De ouderraad zal jaarlijks aan alle ouders schriftelijk een verzoek om betaling overleggen. Deze bijdrage is vrijwillig, dus niet verplicht, bij niet deelnemen zal voor uw kind een vervangend programma gelden. De vergaderingen van de ouderraad worden op school gehouden. Ze zijn openbaar voor alle ouders.