Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAP

Onze school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit 3 ouders en 2 leerkrachten. Deze MR heeft in veel zaken recht op inspraak, advies en instemming. Een en ander is vastgelegd in hun statuten.
Op haar beurt wordt onze MR vertegenwoordigd in de GMR: de Gemeenschappelijk MR. Deze GMR heeft op bestuursniveau (De basisscholen van Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Vortum-Mullem en Holthees) recht van inspraak, advies en instemming.
De ouderleden van de MR worden door alle ouders gekozen.
De rol van ouderraad is, naast het verlenen van hand- en spandiensten, het adviseren van de MR. Dit is echter geen formele rol. Zowel de school als de MR zien de Ouderraad als een brede vertegenwoordiging van alle ouders. Zij kunnen dienen als een toetssteen voor te nemen beslissingen.
 
Ouderdeel
Selina Boonen 
Danielle van den Hoff 
Vivienne van Opbergen

Namens het team zitten in de MR:
Marian van Os en Rian Laarakkers

GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
Een MR bespreekt onderdelen van de school op schoolniveau. Onze school is echter deel van een bestuur met 5 scholen. Steeds meer zaken worden op bovenschools niveau besproken, vastgesteld en vastgelegd. Ze gelden dan ook voor onze school. De rol van de GMR is daarom vaak nog belangrijker dan het die van de MR. Namens de M.R. hebben Marian van Os en Danielle van den Hoff zitting in de GMR.